Regulamin

Regulamin przedszkola

 1. Podstawę przyjęcia dziecka do Przedszkola stanowi wypełniona KARTA INFORMACYJNO- ZGŁOSZENIOWA oraz podpisana UMOWA PŁATNICZA na dany rok szkolny.
 2. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. Z początkiem nowego roku przedszkolnego w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z listy wychowanków roku poprzedniego.
 3. Rodzice wnoszą opłaty za podręczniki oraz wyprawkę w terminie podanym przez Dyrektora.
 4. W Przedszkolu mogą być organizowane dla dzieci zajęcia dodatkowe, płatne przez Rodziców.
 5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy (np.zabawki dzieci) pozostawiane na terenie Placówki.
 6. Dzieci nie przynoszą do Przedszkola i nie spożywają słodyczy (z wyjątkiem dnia urodzin lub innych świąt i uroczystości przedszkolnych).
 7. Rodzice informują Dyrektora Placówki o zmianach w zakresie danych osobowych.
 8. Rodzice powinni powiadomić wychowawcę o sytuacjach rodzinnych, mogących mieć wpływ na zachowanie Ich dziecka w Przedszkolu.
 9. Wszelkich informacji na temat dziecka udziela Rodzicom wychowawca.
 10. Dziecko jest odbierane z Przedszkola przez Rodziców lub inne Osoby pełnoletnie, pisemnie przez Nich upoważnione.
 11. Osobom nietrzeźwym dziecko nie będzie oddane.
 12. Po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola należy upewnić się, że dziecko jest pod opieką nauczyciela. Rodzic odpowiada za dziecko zostawiając je samo w szatni lub poza Przedszkolem. Z przyczyn sanitarno-higienicznych zabrania się Rodzicom przebywania z dzieckiem w toalecie i wchodzenia do sal dydaktycznych.
 13. W momencie przekazania dziecka przez personel Przedszkola Osobie odbierającej, przejmuje ona odpowiedzialność za dziecko i zwraca uwagę na jego zachowanie np. aby nie biegało po korytarzu i nie korzystało z półek innych dzieci w szatni.
 14. Rodzice zobowiązani są do opuszczenia placu zabaw bezpośrednio po odebraniu dziecka z przedszkola.
 15. Dzieci należy ubierać stosownie do pogody. Rodzice powinni pamiętać o uzupełnianiu tzw. rzeczy zapasowych dziecka w szatni.
 16. Do Przedszkola Rodzice przyprowadzają dzieci zdrowe. Jeżeli u dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu pojawi się stan chorobowy, to poinformowani telefonicznie o tym fakcie Rodzice, zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko z Placówki.
 17. Rodzice powiadamiają o przyczynach dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu, szczególnie w przypadku wystąpienia u niego choroby zakaźnej.
 18. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków i nie stosują wobec nich żadnych zabiegów lekarskich, poza nagłymi przypadkami ratującymi życie wynikającymi z konieczności udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej.
 19. Z uwagi na zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w przypadku alergii Rodzice zobowiązani są do dostarczenia pełnej listy produktów uczulających dziecko.
 20. O ważnych wydarzeniach Rodzice będą informowani na tablicy OGŁOSZEŃ, znajdującej się w szatni.
 21. Wszelkie uwagi Rodzice przekazują Dyrektorowi, Zastępcy Dyr. lub/i Personelowi Przedszkola.